Role učitelů v aplikaci Anketa ČVUT a souvislosti s obsahem databáze KOS

Autor: Michal Valenta valenta@fit.cvut.cz
Poslední úprava: 13.4. 2013

Prolog

Cíle tohoto dokumentu jsou:
  1. Vysvětlit proces generování rolí učitelů a tím dosáhnout maximální relevance s co nejmenším úsilím a nutností ručních úprav.
  2. Shrnout pozadavky na správný obsah KOSu vzhledem k bezproblémové funkci aplikace Anketa ČVUT
  3. vysvětlit datovou strukturu ankety vzhledem k obsahu databáze KOS (celý dokument).

Role v aplikaci Anketa ČVUT

Anketa zná pevnou sadu rolí učitelů (přebráno z KOSu):

Proces generování rolí v anketě a možnosti jeho ovlivnění


Shledá-li fakultní administrátor, že množství rolí, které je třeba ručně doplnit je příliš velké, je možné zvolit následující postup:
  1. Fakultní administrátor zajistí doplnění chybějící učitelů v příslušných rolích  přímo v KOSu (viz dále).
  2. Požádá hlavního administrátora o  obnovu rolí učitelů z KOSu.

Souhrn požadavků na (správný) obsah KOSu


Fakulty s rozvrhem a bez rozvrhu v KOSu

Fakulty se dělí do dvou skupin - podle toho zda používají nebo nepoužívají KOS pro tvorbu rozvrhu.

Zadání ankety na úrovni ČVUT bylo takové, že musí fungovat i pro fakulty, které rozvrh nepoužívají. To platí.
Bez požití rozvrhových lístků (v KOSu) však není možné v anketě (atomaticky) odvodit tyto role: c, p, L, l

Datová situace na straně Ankety

Data v databázi Ankety  představují vždy jen jeden semestr. Pak se celé uživatelské schéma (anketa) zálohuje, databáze se (téměř) vyprázdní (s výjimkou  anketních otázek jednotlivých fakult a masky pro hromadné vyloučení předmětů) a probíhá nový import dat z KOSu.

Informace, které se přebírají z KOSu lze rozdělit na statické (číselníkové - SUCITEL, SSTUDENT, SPREDMET, SPARALELKA, STYPVYUC) - stahují se jednou za semestr -  a dynamické (SSTUD_PRED)   - obnovují se z KOSu pravidelně (v současné době jednou za den; zde je informace o ukončení předmětu, známce, získání zápočtu).

Dále má Anketa svoje vlastní data - ta lze rozdělit do dvou skupin:
  1. Znění ankety (anket) pro jednotlivé fakulty. Pouze tato data přetrvávají v databázi více semestrů.
  2. Vyplněné anketní lístky.
Následující odstavce popisují jednotlivé datové zdroje. U nadpisu je uveden i název (databázového) objektu, ve kterém jsou data uložena. Platí tato konvence - S uvozuje snímek (snapshot) z KOSu, T uvozuje vlastní tabulku aplikace Anketa.

"Číselníkové" informace přebírané do ankety z KOSu

Tyto informace se do ankety přebírají typicky 1x za semestr, při vytváření nového běhu anekty, proto označení "číselníkové".

Číselník semestrů - SSEMESTR

Hlavně jde o kód semestru a jeho spojení s časovým údajem. Kód semestru se používá v dalších z KOSu získávaných datech (TYPVYUC, PREDMET, STUD_PRED, ...) viz dále.

Číselník učitelů - SUCITEL

Označení učitel je zde použito ve smyslu "někdo, kdo učí nějaký předmět". Anketa nerozlišuje mezi interními a externími učiteli a doktorandy (kteří také učí). Sjednocení těchto osob je zřejmě realizováno na úrovni pohledu KOSu, který je použit pro import dat do ankety. Jedná se o pohled ANUCITEL_VW.

V rámci KOSu má učitel jednoznačný klíč - UCITEL_ID. .

Číselník studentů - SSTUDENT

Zdrojem těchto dat v KOSu je pohled AN_STUDENT_VW. Studenti mají unikátní identifikátor STUD_ID a také USER_NAME. Tento atribut je použit pro vyjádření vazby na předměty, které student studuje.


Číselník předmětů - SPREDMET

Predmety, které se v daném semestru vyučují. Zdrojem dat v KOSu je pohled AN_PREDMET_VW. Pro správné odvození možných rolí učitelů v anketě (přednášející, cvičící, udělující zápočet, udělující klasifikovaný zápočet, zkoušející) je nezvytné, aby byly vyplněny atributy ZPUSZAK a ROZSAH. Tato data přispívají k vytvoření obsahu tabulek TPREDM a TPREDM_ROLE.

Číselník paralelek - SPARALELKA

Tyto data se přebírají z rozvrhových lístků, jejich zdrojem v KOSu jsou pohledy AN_ROZPAR_VW a AN_PREDMET_VW.  Je tedy k dispozici pouze pro fakulty používající rozvrh. Informace získané z tohoto zdroje se v anketě použíjí ke dvěma účelům:
  1. odvození rolí 2. přednášející, 2. cvičící a učitel v laboratoři pro jednotlivé předměty,
  2. přímému určení  konkrétního učitele na anketním lístku z konkrétního předmětu pro konkrétní studenta (užitečnost tohoto přesného odvození jsem poněkud zpochybnil výše).
Tato data přispívají k vytvoření obsahu tabulky TPREDM_ROLE.

K obsahu těchto dat se zcela jistě váží formuláře "Zápis studenta do rozvrhu" 52705 a "Editace rovrhových paralelek" 56302 z aplikace Komponenta Studium (strará verze v iKOS dosud nejsou).

Číselník rolí při výuce předmětu - STYPVYUC

Zdrojem této informace je přímo tabulka TTYPVYUC v databázi KOS. Tato zdrojova tabulka má přímou souvislost s formulářem Vyučující předmětů pro semestr z apliace Komponenta Studium. Odsud se zjišťují konkrétní role v anketě pro jednotlivé předměty (1. přednášející, 1. cvičící, Zkoušející).

Nesystematické výjimky ve statických datech přebíraných z KOSu

Informace v KOSech fakult nejsou vždy dostačující. Administrátoři fakult nemají vždy dostatečná práva ani autoritu dosáhnout souladu s realitou. Pro takové případ byly učiněny v implementaci Ankety 2 výjimky. Potenciálně jsou samozřejmě zdrojem problémů, nekonzistencí a špatného fungování.

Role konkrétních vyučujících v předmětech

se dynamicky odvozují na základě informací z STYPVYUC, SSTUD_PRED a SPARALELKA. Relevantní formulář 51115 byl v praxi pro administrátory aplikací často nedostupný. Byla proto doplněna lokální tabulka TTYPVYUC_LOCAL, která slouží jako dodatečný zdroj informace kdo a co v jaké roli učí.

Lokální doplňující číselník učitelů

slouží v případech, kdy z nějakých důvodů (skutečný) učitel předmětu není vubec v KOSu a studenti  (celkem pohcopitelně) vyžadují možnost jej hodnotit.

Dynamické informace přebírané z KOSu - SSTUD_PRED

Tyto informace se pravidelně (aktuálně 1x za den) obnovují. Pro správný běh ankety (zjeména je-li tato otevřena ve stavu "otevřeno pro ukončené") je nutné, aby učitelé (referenti) včas zadávali do KOSu informace o udělených zápočtech a zkouškách.

Zdrojem těchto informací na straně KOSu je pohled AN_ZPRED_VW.

Vlastní data aplikace ANKETA

Data o anketách

Data o vyplněných anketních lístcích

Derivované a další pomocné